Home > England > Jimmy Walker

Jimmy Walker

Learn the lyrics to Jimmy Walker football song, a Walsall fan chant.

Jimmy Walker Football Chant Lyrics

Super! Super Jim!Super! Super Jim!Super! Super Jim!Super Jimmy Walker!