Home > England > Sun Jihai

Sun Jihai

Learn the lyrics to Sun Jihai football song, a Sheffield United fan chant.

Sun Jihai Football Chant Lyrics

He’ll shoot,
He’ll score,
He’ll eat your labrador,
Sun Jihai,
Sun Jihai.
.
.