Home > England > Tadanari Lee

Tadanari Lee

Learn the lyrics to Tadanari Lee football song, a Southampton fan chant.

Tadanari Lee Football Chant Lyrics

Tadanari Lee,
Tadanari Lee,
Hot him on a free,
And he eat sushi,
Tadanari Lee.
.
.
.